We hebben niet stilgezeten…..maart 2016

In het vervolg zal na iedere bestuursvergadering kort verslag gedaan worden van ontwikkelingen in de vereniging. Het bestuur wil daarmee iedereen op de hoogte houden en de kans geven te reageren. Dit als bijdrage aan de communicatie tussen bestuur, commissies of werkgroep en leden.

Het bestuur heeft de notulen van de Algemene ledenvergadering afgerond en die verschijnen nu op de website. Zoals gewoonlijk worden in de volgende ALV ter instemming voorgelegd.
De ALV heeft het meerjarenbeleidsplan goedgekeurd en zelfs hier en daar aanvullende suggesties gedaan. Ook dat is in het verslag van de ALV te lezen. Het is nu de taak van commissies, werkgroepen en bestuur de uitwerking van het beleid ter hand te nemen naast de vele lopende zaken zoals voorgesteld per commissie of werkgroep:

 

  • Het sportbeleid. Dat gaan we, met aandacht voor alle groepen, opnieuw formuleren. Het is de wens daar nog sportactiviteiten aan toe te voegen. Een vernieuwde commissie zal hieraan gaan werken. Het bestuur stimuleert nu eerst de trainersoverleggen in de verschillende sportgroepen. Met vertegenwoordigers uit deze groepen kan daarna de sportcommissie ingevuld worden.
  • Het accommodatiebeleid. Met de accommodatiecommissie zullen we spreken over het vergroten van het gebruik door met name de scholen maar ook andere groepen zullen we interesseren. Voor het beheer (begeleiding en controle) zullen we daarvoor ook (nieuwe) afspraken moeten maken. Eén sportvereniging gaf al te kennen ook bij ons in de zomermaanden te willen trainen.
  • Het communicatiebeleid. Website, clubbladfrequentie, info, nieuwsbrieven waren de thema’s waarover de leden in de ALV zich uitspraken. Nieuwe mogelijkheden van communicatie zullen ook van belang blijken. Maar voor alles geldt om hiervoor mensen te vinden die dit gaan coördineren en uitvoeren. Diegenen die dat nu doen kunnen het niet alleen af. In de vereniging gaan we, in overleg met de vrijwilligerscommissie, op zoek naar mensen die dit willen doen.
  • De structuur van de vereniging zal niet veranderen maar wellicht wel aangevuld worden met beroepskrachten. We gaan dat idee verder onderzoeken en uitwerken. Ook voor de samenwerking met andere verenigingen nemen we het initiatief.

Bovengenoemde punten zullen niet meteen opgelost zijn. Daarvoor is tijd nodig, maar de eerste stappen zijn nu al gezet.
Dit jaar bestaan we 40 jaar en dat betekent dat we al 40 jaar in staat zijn geweest atletiek en aan atletiek gelieerde sporten, te bedrijven. We hebben nog steeds de ambitie om zoveel mogelijk Epenaren bij ons aan het sporten te krijgen. Dat sluit aan bij het gemeentelijk beleid dat ook gericht is op meer bewegen. De landelijke atletiekdag, op 7 mei, biedt de mogelijkheid onze activiteiten nog eens onder de aandacht te brengen. We doen  dat in de vorm van open trainingen op zaterdagmiddag 7 mei van 14.00 – 16.00 uur. De aanpak daarvan en het programma wordt, a.d.h.v. een bestuursvoorstel, met de betreffende werkgroepen en commissies doorgesproken.

Een mooi buurtinitiatief is de vorming van een whatsappgroep ter bevordering van de buurtpreventie de wijk Hoge Weerd. Het is goed nu eerst de mogelijkheden en de verantwoordelijkheden te kennen. Wordt vervolgd.
In de komende weken gaan we naar het voorzittersoverleg van AU, het landelijk AU-congres, het Eper sportcafé waar de wethouder het sportbeleid van de gemeente gaat toelichten, een bijeenkomst over de gezonde kantine en een bijeenkomst over het accommodatiegebruik door verenigingen.

Zijn er vragen of opmerkingen, laagt het ons weten. Onze taakverdeling:
Mariska Werler: secretaris, bestuurlijk contactpersoon voor sport-, jeugd- en kampcommissie, verenigingsambassadrice voor de Atletiek Unie.
Jan Baack: penningmeester, bestuurlijk contactpersoon voor sponsorcommissie, ledenadministratie en WOC.
John Steentjes: voorzitter, bestuurlijk contactpersoon voor leden- en vrijwilligers- en accommodatiecommissie, communicatie en contacten naar buiten.
Karen van den Berg: lid, acties en diverse projecten.

Maart 2016,het bestuur (bestuur@avcialfo.nl).