Algemene Leden Vergadering(ALV) vrijdag 23 februari 2024 om 19:30 uur.

Aankondiging Algemene Ledenvergadering vrijdag 23 februari 2024.

Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de ALV te houden op vrijdag 23 februari 2024 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe.

De vergadering begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is de kantine open.

Documenten voor deze vergadering liggen ter inzage in de kantine.  En kunnen worden opgevraagd via secretaris@avcialfo.nl. Ze worden dan gemaild. Met uitzondering van de documenten zoals aangegeven in de agenda.

De agenda zal er naar verwachting als volgt uitzien:

• Opening door de voorzitter 

• Uitreiking van de baanprestatiebekers.

• Huldiging van de jubilarissen.

Er is hierna een korte pauze.

 • Vaststelling verslag van de ALV vergadering gehouden in 2023 .
 • Verkiezing van bestuursleden, secretaris Diana Beekman
 • Beleidsplan 2022-2024.
 • Presentaties  commissies en werkgroepen. 
 • Financiën (De stukken worden ter vergadering ter beschikking gesteld).
  • Jaarverslag penningmeester, vaststelling van de winst/verliesrekening 2023 en balans 31 dec. 2023. 
   • Verslag kascontrolecommissie en verkiezing kascontrolecommissie. 
  • Vaststellen begroting/contributie 2024.
 • Rondvraag en sluiting. 

Elk lid kan tot een half uur voor aanvang van de algemene ledenvergadering kandidaten voor een bestuursfunctie voordragen (art. 4 b 2 huish. regl. Cialfo). Dit kan mits deze kandidatuur voldoende ondersteund wordt door minimaal 10 leden (art. 8 – 2 van de statuten).

De definitieve agenda en vergaderstukken liggen ter inzage in de kantine

We zien je graag op vrijdag 23 februari a.s!