Algemene Leden Vergadering(ALV) vrijdag vrijdag 18 februari 2022 om 19:30 uur.

Aankondiging Algemene Ledenvergadering vrijdag 18 februari 2022.

Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op vrijdag 18 februari 2022 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe.

De vergadering begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is de kantine open. In verband met de coronamaatregelen duurt de bijeenkomst tot uiterlijk 21:45 uur. Bij de organisatie zal rekening gehouden worden diverse corona-maatregelen zoals vaste zitplaatsen, anderhalve meter afstand houden en het gebruik van een corona toegangsbewijs. Nadere mededelingen volgen via de website av.cialfo.nl.

Documenten voor deze vergadering liggen ter inzage in de kantine.  En kunnen worden opgevraagd via secretaris@avcialfo.nl. Ze worden dan gemaild. Met uitzondering van de documenten zoals aangegeven in de agenda.

De agenda zal er naar verwachting als volgt uitzien:

• Opening door de voorzitter 

• Uitreiking van de baanprestatiebekers.

• Huldiging van de jubilarissen.

Er is hierna een korte pauze.

 • Vaststelling verslag van de ALV vergadering gehouden in 2020 .
 • Verkiezing van bestuursleden.
  Aftredend is de penningmeester. Verder is er een vacature voor de functie van secretaris. Voor het goed functioneren van het bestuur is de invulling van de functies noodzakelijk. Geïnteresseerde leden worden verzocht contact op te nemen met het bestuur (bestuur@avcialfo.nl) of de vrijwilligerscommissie (vrijwilligers@avcialfo.nl).
 • Beleidsplan 2022-2024.
  Vaststelling nieuw beleidsplan.Het beleidsdocument ligt ter inzage in de kantine. Het document kan worden opgevraagd via secretaris@avcialfo.nl. Het bestuur vraagt leden die informatieve dan wel technische vragen hebben m.b.t. het document deze via hetzelfde mailadres te stellen. Zodat tijdens de vergadering ruimte is om het beleid inhoudelijk te bespreken.
 • Presentaties  commissies en werkgroepen.
  Een aantal commissies, werkgroepen zal tijdens de vergadering een presentaties houden. Overige verslagen liggen ter inzage.

  onder andere:
  -Vrijwilligerscommissie – invulling vrijwilliger van het jaar.
  -Stichting Start – stand van zaken renovatie baan.
 • Financiën (De stukken worden ter vergadering ter beschikking gesteld).
  • Jaarverslag penningmeester, vaststelling van de balans, staat van baten en lasten(2020 en 2021). 
   • Verslag kascontrolecommissie en verkiezing kascontrolecommissie. Gezocht wordt naar een nieuw reservelid.
  • Vaststellen begroting/contributie 2022.
 • Rondvraag en sluiting. 

Elk lid kan tot een half uur voor aanvang van de algemene ledenvergadering kandidaten voor een bestuursfunctie voordragen (art. 4 b 2 huish. regl. Cialfo). Dit kan mits deze kandidatuur voldoende ondersteund wordt door minimaal 10 leden (art. 8 – 2 van de statuten).

De definitieve agenda en vergaderstukken liggen ter inzage in de kantine(zwarte planken wand)

We zien je graag op vrijdag 18 februari a.s!