Algemene Ledenvergadering 2018

Aankondiging Algemene Ledenvergadering 9 maart 2018

Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op vrijdag 9 maart in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe.

De vergadering begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is de kantine open. 

De agenda zal er naar verwachting als volgt uitzien:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Uitreiking van de baanprestatiebekers.
 3. Huldiging van de jubilarissen.

Er is hierna een korte pauze.

 1. Vaststelling verslag van de ALV vergadering gehouden in 2017 (bijgaand).
 2. Ingekomen berichten en stukken.
 3. Jaarverslag 2017 van de secretaris, waarin voortgang beleidsplan 2016 – 2020 (bijgaand).
 4. Jaarverslagen commissies en werkgroepen (bijgaand).
 5. Jaarverslag penningmeester, vaststelling van de balans, staat van baten en lasten. De stukken worden ter vergadering beschikbaar gesteld.
 6. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing kascontrolecommissie. Gezocht wordt naar een nieuw reservelid.
 7. Professionaliseringsvoorstel: het bestuur biedt in de vergadering een overzicht van mogelijkheden en doet een concreet voorstel t.b.v. het aantrekken van een betaalde kracht. Zie ook het verslag van de secretaris in de ALV-stukken (bijgaand).
 8. Vaststellen begroting/contributie 2018.
 9. Verkiezing van bestuursleden volgens rooster van aftreden. Aftredend is Frank Mensink die afgelopen jaar toegevoegd was aan het bestuur. Het bestuur ziet, naast de vacatures voor een secretaris, 2e penningmeester en nog een algemeen bestuurslid, het aantreden van een beroepskracht als noodzakelijk voor goed functioneren van de vereniging. Geïnteresseerde leden worden verzocht contact op te nemen met het bestuur.
 10. Rondvraag en sluiting door de voorzitter waarna de aanwezigen een drankje wordt aangeboden.

Elk lid kan tot een half uur voor aanvang van de algemene ledenvergadering kandidaten voor een bestuursfunctie voordragen (art. 4 b 2 huish. regl. Cialfo). Dit kan mits deze kandidatuur voldoende ondersteund wordt door minimaal 10 leden (art. 8 – 2 van de statuten).

Klik hier voor de complete agenda en de verschillende bijlages bij de agenda