We hebben niet stilgezeten…..

We naderen het einde van het jaar 2015. Het is dan goed je zegeningen te tellen en piketpaaltjes te slaan voor de toekomst.

Meldden we nog in het voorjaar dat het moeilijk was een coördinerend trainster te vinden voor de pupillen, het is nu fijn te melden dat dát gelukt is. Met veel enthousiasme is Elijanne van der Vosse na de zomer gestart met haar team trainingsteam. Het trainingsbeleid is vooral gericht op uitdagende, dynamische en afwisselende trainingen. Met het team worden ook de pedagogische aspecten doorgenomen en ook de informatie naar de ouders krijgt aandacht. Vanuit het bestuur monitoren we het proces en ziet het er vooralsnog veelbelovend uit. Dank voor ieders inzet.

Ook dank aan de groep ondersteuners opgeleid door Anja van Gemerden. Op onderstaande foto is de certificering te zien van Ella Bartelds, Timo v.d. Haak, Eva v.d. Hulst, Jens de Wilde, Lisanne Maasland, Karel v.d. Wetering en Monique Konijnenberg. Met de door hen opgedane kennis als Assistent Baanatletiektrainer 2 (ABAT2)ondersteunen zij de trainingen van de pupillen en/of mini’s.

20151220trainers

Onze klussers zijn iedere dinsdagmorgen actief op ons terrein. Nadat in het voorjaar al de douchevoorzieningen voor de dames verbeterd was, is het tegelwerk buiten aangepakt en wordt nu gewerkt aan de vernieuwing van de warmwatervoorziening.

De klusgroep verzorgt ook mede de feestverlichting en zetten zij de kerstbomen uit in het centrum van Epe. De Eper ondernemersvereniging sponsort als tegenprestatie onze vereniging. Een mooie samenwerking.

Ook een mooi stukje samenwerking was er rondom de Jumbo-actie. We hebben meegedaan omdat het de samenhang in onze vereniging en de binding met Cialfo vergroot. We zien dat er fanatiek verzameld én geruild wordt. Wat een enthousiasme! En bovendien levert het sponsorgeld op. En dan gaat er wel eens wat mis en dat is heel vervelend voor de betrokkenen; een foto is even niet scherp, of eigenlijk wilde iemand toch niet op de foto – daar kunnen overigens goede redenen voor zijn – en soms ging het fout met de toestemming. We hebben ons best gedaan om zo zorgvuldig mogelijk dit proces te begeleiden en we hebben ook gereageerd op de aandachtspunten die ons werden aangereikt. Geleerd hebben we ook. Zo zullen we de toestemming van ieder lid regelen bij inschrijving. We zullen daarbij aangeven dat we bij voorbeeld foto’s laten maken bij wedstrijden en evenementen en dat die gepubliceerd worden op onze website.

Een blik op onze website laat verder zien dat we goed bezig zijn. Zie eens de openingspagina van de website met de vele activiteiten waarvan voor en door leden verslag gedaan wordt. Er gebeurt heel veel in en buiten de vereniging. Een compliment verdienen al die sporters wel even!

In de gemeente Epe is het sportbeleid gericht op het vergroten van deelname aan de sport in het algemeen in de groepen jeugd, jongeren en 55+. Het beleid van onze atletiekvereniging sloot hierop aan, bij voorbeeld in de Voorjaarsloop. We brachten verschillende initiatieven samen: nieuwe lopers trainen naar deelname op de 5 km, bedrijfslopers begeleiden en enthousiasmeren om als team in te schrijven, jongeren van de v.o.-scholen uitnodigen ook als team deel te nemen. Daarbij proberen we nu ook sporten voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen mogelijk te maken door een deel van de opbrengst te schenken aan de Stichting Leergeld Noord Veluwe. Via de inzet van deze stichting is het voor veel kinderen al mogelijk geworden lid te worden van sport- of andere clubs. De loop werd evenals vorige jaren een succes, maar we moesten wel vaststellen dat, ondanks onze gezamenlijke inzet én veel publiciteit, de deelname van teams achterbleef bij onze verwachtingen.

In het recent gehouden kennismakingsgesprek met de wethouder van Sportzaken, de heer R. Scholten, onderschreven we nog eens de gezamenlijke doelstellingen. Onze bijdragen in het overleg met de sportcoaches – we zijn als enige sportvereniging lid van de beleidsgroep – wordt gewaardeerd.

Kijken we terug op de laatste vijfjaren dan zien we dat we samen een atletiekvereniging ontwikkeld hebben die zich kenmerkt door een goede organisatie met zelfstandig werkende commissies en werkgroepen, met een prima accommodatie én we zien veel vrijwilligers die een bijdragen leveren. Met onze jeugd- en seniorenatleten, masters, recreatieve lopers, trimmers, oriënteerders, Nordic Walkers, tennissers en wandelaars voelen we ons thuis in onze eigen sportaccommodatie en het ieders wens dat dat nog lang zo mag blijven.

Ondertussen zien we ontwikkelingen in den lande waaraan wij ook niet voorbij kunnen gaan. Overkoepelende sport- en andere organisaties zien steeds meer dat de sport en de sporter veranderen. Ongebonden sporten en individualisme nemen toe. Sporters worden meer consument, zijn bereid te betalen voor kwaliteit (lees: kwalitijd) en maken daardoor graag gebruik van tijdelijke aanbiedingen, liefst met een vooraf te bepalen doel.   

Ook de gemeente verandert. Sportaccommodaties zijn geen doel meer op zichzelf, maar sport wordt nu steeds meer gezien als middel om gezondheidswinst te behalen.

We gaan dus zeker nadenken over onze toekomst waarin we aandacht hebben voor specifieke doelgroepen zoals ook de gemeente aangeeft. Bijzondere aandacht krijgt bij ons de gehandicaptensport (G-sport). We willen eigenlijk dat iedereen de kans krijgt om te sporten. Ook minder draagkrachtigen moeten toegang blijven houden tot het sporten. We zijn voorstander van het samenwerken met de andere (atletiek-)verenigingen. De gedachte komt op om een meer professioneel sportbedrijf te worden met vooral aandacht voor de trainingen, gebouwenbeheer en kantine. We willen in ieder geval als atletiekvereniging goed voorbereid de toekomst ingaan.

Op 4 januari zien we elkaar graag op de nieuwjaarsreceptie. Mocht je elkaar een tijd niet gezien hebben dan is dé kans om nog eens bij te praten. De voorzitter zal zich in ieder geval richten op onze toekomst. Op 13 januari praten we daar verder over met geïnteresseerde leden. Zie de aparte aankondiging.

Het is goed om nog even de aandachtsvelden van de bestuursleden aan te geven:

Mariska Werler: secretaris, bestuurlijk contactpersoon voor sport-, jeugd- en kampcommissie, verenigingsambassadrice voor de Atletiek Unie.

Jan Baack: penningmeester, bestuurlijk contactpersoon voor sponsorcommissie, ledenadministratie en WOC.

John Steentjes: voorzitter, bestuurlijk contactpersoon voor leden- en vrijwilligers- en accommodatiecommissie, communicatie en contacten naar buiten.

Karen van den Berg: lid, acties en diverse projecten, waaronder het toekomstig verenigingsbeleid.

De nog open plek in het bestuur kan in overleg ingevuld worden met aandachtsvelden aansluitend bij de interesses van de betrokkene.

December, 2015. John Steentjes (voorzitter@avcialfo.nl)