Afgelopen vrijdag 18 dec. j.l. hebben ongeveer 25 leden de eerste – en hopelijke laatste – digitale algemene leden vergadering van de vereniging “bezocht”. Zij hadden zich aan gemeld en kregen de stukken per mail toegestuurd.

Het verslag laat even op zich wachten. Uw weet wel … kerst, oud en nieuw en zo.

Toch even een korte opsomming van wat er besproken en besloten is. De vergadering begon met een inleidend woord van de beoogd voorzitter, Rob Hesselink. Die daarna ook het overlijden van het erelid Frank Mensink memoreerde.

Daarna zijn op voorstel van het bestuur twee nieuwe bestuursleden benoemd. Het gaat om Rob Hesselink als voorzitter en Marc de Wilde als bestuurslid. De benoeming gebeurde bij – als ik de term goed heb – acclamatie.

Als u nu denkt “dat gaat goed daar in het bestuur” moet ik meteen zeggen dat per 01-01-2022 – na 12 jaar – Jan Baack afscheid gaat nemen. Jan heeft een belangrijke rol als penningmeester en zal een grote leemte achterlaten. Niet alleen op financieel gebied, ook zijn kennis over het reilen en zeilen van de vereniging zal node gemist worden. Kort gezegd de vereniging is op zoek naar financiële talent! Oud of nieuw talent laat je belangstelling blijken.

Daarna kwamen de financiële stukken aan de orde. De jaarrekening 2019 en de begroting 2020. Door het uitbreken van de Corona waren deze bijven liggen. We zijn nog steeds in staat een sluitende begroting te presenteren hoewel dat steeds moeilijker wordt. Na een paar informerende vragen werden ook deze stukken goedgekeurd.

Daarna kwam het verenigingsmanagement aan de orde. Rob Hesselink informeerde de aanwezigen over de stand van zaken. Na 2 1/2 jaar als verenigingsmanager jaar heeft Bram Spaan aangegeven zijn contract niet te willen verlengen. Het bestuur heeft van de ALV toestemming gekregen om verder te gaan met de voorbereiding van de invulling van de vacature.

Als laatste punt stond het punt “beleid” op de agenda. Dit onder de noemer, sneller, hoger, krachtiger en verder….. Het huidige vijfjarige beleidsplan loopt af. Het bestuur wil graag een kleiner, compacter, flexibeler beleid opstellen zodat de vereniging makkelijker kan reageren op veranderingen. Dit jaar heeft wel aangetoond dat  een “traditioneel” beleidsplan niet effectief is. Hierbij zal dan per jaar een actieplan opgesteld worden. De presentatie van het beleid zal medio 2021 plaats vinden. Een tweetal aanwezigen hebben aangegeven hier aan bij te willen dragen. Ter voorbereiding zal ook het verenigingsmanagement geëvalueerd worden.

Tot slot werd de rondvraag gehouden. Ik noem hier niet alle onderwerpen. Die komen in het verslag. Een paar punten:

  • trainen door de 18+ groepen. Met name ingegeven door het feit dat een een  zeer klein aantal leden zich tijdens de training niet houdt aan de corona-maatregelen(groepjes van twee en op 1 1/2 meter). Het bestuur komt zeer binnenkort met aanvullende besluitvorming hier over.
  • De “aanhanger van Frank” zal ik het maar noemen. Robert van der Hulst gaf aan dat deze zaak nu is afgehandeld. De aanhanger is verkocht aan de RSG. En staat op het terrein van Cialfo en kan op afspraak met de RSG gebruikt worden. De opbrengst van de verkoop zijn door de erven van Frank Mensink geschonken aan de vereniging en worden gebruikt voor de Survivalbaan.

Tot zover de hoogtepunten. Zoals aangegeven het “officiële” verslag volgt.

Het bestuur wenst alle leden prettige feest dagen en een gezond 2021.