Aankondiging Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op vrijdag 13 februari 2015 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe.
De vergadering begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is de kantine open.

Klik hier voor de definitieve agenda en de jaarstukken

De agenda zal er naar verwachting als volgt uitzien:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Uitreiking van de baanprestatiebekers.
 3. Huldiging van de jubilarissen.

Er is hierna een korte pauze.

 1. Vaststelling verslag van de ALV vergadering gehouden in 2014.
 2. Ingekomen berichten en stukken.
 3. Jaarverslag 2014 van de secretaris, waarin voortgang beleidsplan 2010-2015.
 4. Jaarverslagen commissies en werkgroepen.
 5. Toerclub Veluwe: de in de vorige ALV ingestelde werkgroep doet verslag van haar activiteiten waarna een samenwerkingsvoorstel aan de vergadering wordt voorgelegd.
 6. Denktank nieuwe vormen van atletiek: de in de vorige ALV ingestelde werkgroep doet verslag van haar activiteiten waarna een drietal voorstellen aan de vergadering worden voorgelegd.
 7. Jaarverslag penningmeester, vaststelling van de balans, staat van baten en lasten en de begroting 2015. De stukken worden ter vergadering beschikbaar gesteld.
 8. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing kascontrolecommissie.
 9. Verkiezing van bestuursleden volgens rooster van aftreden. Volgens dit rooster treden af de bestuursleden sportbeleid en vrijwilligerszaken. Fred van Gasteren en Cor van Emmerik hebben aangegeven niet herkiesbaar te zijn. Geïnteresseerde leden worden verzocht contact op te nemen met het bestuur.
 10. Rondvraag en sluiting door de voorzitter waarna de aanwezigen een drankje wordt aangeboden.

Elk lid kan tot een half uur voor aanvang van de algemene ledenvergadering kandidaten voor een bestuursfunctie voordragen (art. 4 b 2 huish. regl. Cialfo). Dit kan mits deze kandidatuur voldoende ondersteund wordt door minimaal 10 leden (art. 8 – 2 van de statuten).

De definitieve agenda en vergaderstukken zijn drie weken voorafgaand aan de vergadering beschikbaar in de kantine en op de website. We zien je graag op 13 februari!