Inleiding

Graag vragen wij je aandacht voor de volgende punten voor het komende NK Masters op de atletiekbaan van AV Cialfo te Epe en wel op 8 en 9 juni aanstaande.

De wedstrijdorganisatie zal dit jaar geen programmaboekje voor het NK in “hard copy” uitbrengen. Een belangrijk argument hiervoor is het kostenaspect. Voor een ieder zal wel een “flyer” worden uitgebracht, waarop de noodzakelijke informatie is te lezen. Op de NK website van www.avcialfo.nl zal de benodigde informatie over het NK masters als groeidocument worden gepubliceerd. Na de screeningsdatum zal men een volledig programmaboekje kunnen downloaden.

De inschrijving zal op 17 mei om 23:59 u worden gesloten. Na-inschrijvingen zullen niet worden geaccepteerd. De Atletiekunie heeft besloten om de deelnemerslijst niet eerder dan na de screening te publiceren om de zuiverheid van de inschrijvingen voor het kampioenschap te bevorderen.

Op de website zal binnenkort een plattegrond van de accommodatie van AV Cialfo geplaatst worden, waarop de diverse locaties staan aangegeven.

Doorgaan onderdeel per leeftijdscategorie

Op het tijdstip van sluiting van de inschrijving:
Een onderdeel van een leeftijdscategorie vindt slechts doorgang als minimaal 5 startgerechtigde atleten van die categorie daarvoor officieel hebben ingeschreven. Bij minder dan 5 ingeschreven atleten worden de inschrijvingen gevoegd bij de naastliggende jongere leeftijdscategorie, enz. Als er dan nog steeds minder dan 5 ingeschreven atleten zijn, wordt het betreffende onderdeel geschrapt als onderdeel van het kampioenschap. Ook hiervan worden alle betrokkenen tijdig op de hoogte gesteld.

Op de wedstrijddag:
Een onderdeel van een leeftijdscategorie vindt slechts doorgang wanneer zich bij het verstrijken van de 1e meldingstijd, in de call room en bij de start minimaal 3 atleten van die categorie voor dit onderdeel hebben gemeld en van start zijn gegaan. Hebben zich minder dan 3 deelnemers in een leeftijdscategorie gemeld, dan worden zij gevoegd bij de naastliggende jongere leeftijdscategorie, enz. Als er dan nog steeds minder dan 3 ingeschreven atleten zijn, dan wordt het betreffende onderdeel geschrapt als onderdeel van het kampioenschap. Gaat wel het vereiste aantal atleten van start, dan is sprake van een officieel kampioenschap en worden aan de atleten de medailles uitgereikt, welke behoren bij de klassering, ongeacht het aantal dat is gefinisht.

Verwerking onderdeel samengevoegde categorieën:
Bij samenvoeging van categorieën behoudt de atleet de specificaties van het materiaal, maten en gewichten, behorende bij de eigen leeftijdscategorie.
Indien categorieën bij hordenonderdelen worden samengevoegd, worden de specificaties van de jongste categorie gehanteerd.

Melden (startnummer- en meldbureau) 

Op het NK indoor is dit jaar goede ervaring opgedaan met de wijze van verstrekking van de startnummers. De wedstrijdorganisatie van het NK in Epe zal deze procedure overnemen, hetgeen betekent dat meldkaartjes niet meer gebruikt zullen gaan worden.
Nadere informatie volgt.

Afmelden

De screening voor deelname vindt plaats op dinsdag 21 mei 2013. De deelnemerslijsten zullen zo spoedig mogelijk daarna gepubliceerd worden. Afmeldingen (onder opgaaf van redenen) zo spoedig mogelijk doorgeven aan de wedstrijdsecretaris. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) Hierbij geldt dat het inschrijfgeld na de screening niet wordt gerestitueerd.
Afmelden voor zaterdag 8 juni uiterlijk doorgeven op vrijdag 7 juni voor 18.00 uur. Voor zondag 9 juni uiterlijk doorgeven zaterdag 8 juni voor 18.00 uur aan mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Afmeldingen op de wedstrijddag kunnen doorgegeven worden via: 06-27620430.

De namen van de atleten die zonder afmelding niet meedoen, worden doorgegeven aan de Atletiekunie. In voorkomend geval kan worden overgegaan tot het opleggen van een boete.

Startnummers

De startnummers zijn voorzien van een sponsornaam en mogen niet omgevouwen worden, op straffe van uitsluiting of diskwalificatie. Dit geldt óók voor (deels) onleesbare startnummers, bijvoorbeeld vanwege de bevestiging met een enkele elastische band. De startnummers dienen aan borst- en rugzijde gedragen te worden. Vergeet geen veiligheidsspelden mee te nemen. Bij het hoog- en polsstok-hoogspringen kan worden volstaan met één startnummer. Deze mag op de borst of op de rug worden gedragen. De startnummers gelden voor de gehele duur van het NK. 

Kleedkamers, massage, warming-up en EHBO

De kleedkamers bevinden zich in het hoofdgebouw van de voetbalvereniging SV Epe (zie bewijzering). Bij het startnummerbureau hangt een tekening waarop de kleedkamers staan aangegeven die door de NK-deelnemers kunnen worden gebruikt. De massage- en fysiotherapie ruimte bevindt zich in het clubgebouw van AV Cialfo. De warming-up kan plaatsvinden op het veld naast de wedstrijdaccommodatie. De EHBO is aanwezig op het bijveld.

Call room – nadere informatie volgt.

Wedstrijdterrein

De rond-, sprint- en aanloopbanen zijn van kunststof. De lengte van de baan is 400m. Alleen spikes met een lengte van maximaal 6 mm en een diameter van maximaal 4 mm zijn toegestaan. Aanloopmarkeringen e.d. worden door de organisatie beschikbaar gesteld. Bij het hoogspringen is alleen tape toegestaan. Deze wordt door de organisatie beschikbaar gesteld en dient na afloop door de atleet zelf weer te worden verwijderd. Het is verboden viltstift, krijt, e.d. op de baan te gebruiken!

Omwille van de veiligheid is het middenterrein alleen toegankelijk voor atleten en medewerkers die deelnemen aan c.q. assisteren bij de lopende onderdelen. 

Verlaten wedstrijdterrein

Bij de technische onderdelen mag een atleet, alleen met toestemming en onder begeleiding van een jurylid, het wedstrijdterrein verlaten. Dit moet vooraf aan de scheidsrechter of de chef van het jury team van het betreffende onderdeel worden gevraagd.

Serie- en laanindeling looponderdelen

De loting, serie- en laanindeling geschiedt, conform het wedstijdreglement, door de technisch gedelegeerden van de Atletiekunie.

Overgangsregels
De overgangsregels zijn conform de regelgeving NK’s 2013 en/of WR 2012-2013.

6-laans accommodatie

  • Tot en met 400 meter (inclusief de hordeonderdelen):
    • 2 series: nummers 1 en 2 van iedere serie aangevuld met de 2 tijdsnelsten uit de series gaan naar de finale;
    • 3 series: nummers 1 van iedere serie aangevuld met de 3 tijdsnelsten uit de series gaan naar de finale.
  • 800 meter en 1 500 meter: series op tijd;
  • 5 000 meter en 10 000 meter: direct finale.

Aanbevolen aanvangs- en vervolghoogten

De aanvangs- en vervolghoogten worden aan de hand van de inschrijvingen per leeftijdscategorie vastgesteld. Wordt de aanvangshoogte lager dan de vastgestelde aanvangshoogte, dan dient de nieuwe aanvangshoogte bij het hoogspringen altijd 5 cm (of een veelvoud daarvan) lager te zijn dan de aanbevolen aanvangshoogte en bij het polsstokhoogspringen altijd 20 cm (of een veelvoud daarvan).

Aanbevolen balkafstanden hink-stap-springen

De definitieve balkafstanden bij het hink-stap-springen worden aan de hand van de inschrijvingen per leeftijdscategorie vastgesteld.

Materiaalwegen

Eigen werpmateriaal dient ter keuring bij de ruimte voor materiaalkeuring te worden aangeboden tot uiterlijk 1 uur voor aanvang van het betreffende onderdeel. Het aangeboden materiaal wordt ingenomen en, indien goedgekeurd, bij het inwerpen op het wedstrijdterrein weer vrijgegeven. Goedgekeurd materiaal wordt door de organisatie van een keurmerk voorzien. Het is onder geen enkele voorwaarde toegestaan niet gemerkt materiaal mee naar het wedstrijdterrein te nemen. Polsstokken worden tijdens het inspringen, c.q. tijdens de wedstrijd door de scheidsrechter gecontroleerd.

Publicatiebord

Op de publicatieborden worden de serie-indelingen en uitslagen gehangen. De publicatieborden bevinden zich in de nabijheid van het clubgebouw. Bij het wedstrijdsecretariaat wordt geen informatie verstrekt. Graag de indelingen en uitslagen laten hangen.

Protesten

Protesten, betrekking hebbend op de uitslag of het verloop van een onderdeel, moeten binnen 30 minuten nadat het wedstrijdresultaat officieel is bekendgemaakt worden ingediend. Protesten moeten in eerste instantie mondeling bij de scheidsrechter worden ingediend door de atleet zelf of door iemand die namens hem optreedt. Tegen de beslissing van de scheidsrechter is geen beroep meer mogelijk.

Recordaanvragen

Recordaanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij het meldbureau en kunnen tot uiterlijk één uur na het laatste onderdeel worden ingeleverd bij het wedstrijdsecretariaat. De organisatie zorgt voor de verdere afwerking (ondertekenen en verzenden naar het bondsbureau).

Prijsuitreikingen

De wedstrijdorganisatie heeft besloten de uitreiking van de medailles bij dit kampioenschap op een andere wijze dan voorheen te organiseren. Vele masters schrijven in voor meerdere onderdelen. Hierdoor is het voor de organisatie erg lastig om de medaille uitreiking op een ordentelijke wijze te laten plaats vinden. Door het groot aantal onderdelen en de vele leeftijdscategorieën wordt de organisatie veelvuldig geconfronteerd met een onvolledig bezet podium. Vandaar dat er dit jaar is gekozen om de medailles door de masters zelf te laten afhalen. Er blijft te allen tijden een mogelijkheid om gezamenlijk op het podium plaats te nemen en de gebeurtenis op de gevoelige plaat vast te leggen. De organisatie zal hiervoor de voorwaarden creëren. Deze wijziging wordt als proef ingevoerd en zal worden geëvalueerd. 

Dopingcontrole

Tijdens het kampioenschap kunnen dopingcontroles plaatsvinden. Lokaliteiten hiervoor zijn ingericht in het clubhuis.

Parkeren

Om het parkeren vlot te laten verlopen heeft de organisatie vrijwilligers aangewezen. Je wordt vriendelijk verzocht aanwijzingen van dit personeel, gekleed in oranje hesje, op te volgen.

Aanvullende info dd. 23 mei 2013

Melden (startnummer- en meldbureau)  


Op het NK indoor is dit jaar goede ervaring opgedaan met de wijze van verstrekking van de startnummers. De wedstrijdorganisatie van het NK in Epe zal deze procedure overnemen, hetgeen betekent dat meldkaartjes niet meer gebruikt zullen gaan worden.

De startnummers moet iedere atleet persoonlijk afhalen bij het startnummerbureau, aan het begin van het bijveld. Het startnummerbureau zal geopend zijn vanaf 09.00 uur. Daar ontvangt de atleet een envelop met startnummers, en een overzicht van de ingeschreven onderdelen.

Uiterlijk 1 uur vóór aanvang van ieder ingeschreven wedstrijdonderdeel moet de atleet zich bij het meldbureau hebben gemeld. Deze is  te vinden naast het startnummerbureau aan het begin van het bijveld. De atleet moet, op het meldformulier, persoonlijk een handtekening zetten achter zijn naam en het tijdstip van tekenen vermelden. Deelnemers aan het hink-stap-springen moeten op het meldformulier ook aangeven vanaf welke afzetbalk zij gaan springen. Bij het opstellen van de jurylijst kan daar rekening mee worden gehouden.

Melden voor een eventuele finale, waarvoor series zijn afgewerkt, moet in de callroom gebeuren volgens de meldtijden van de callroom. De 1e meldings-  en callroom tijden worden later bekend  gemaakt op de website. Atleten die te laat dreigen te komen voor de eerste melding (bijv. door files) kunnen telefonisch contact opnemen met 06 27620430.

Het niet of niet tijdig tekenen van de deelnemerslijst c.q. niet tijdig melden in de callroom betekent NIET DEELNEMEN!

Voor alle onderdelen geldt dat als je je gemeld hebt en daarna zonder geldige reden toch niet deelneemt, je wordt uitgesloten van verdere deelname (art. 142, lid 4 WR) aan dit NK. Niet deelnemen aan een volgende ronde zonder geldige reden, betekent uitsluiting van deelname aan alle volgende onderdelen van de wedstrijd. Het afmelden voor een volgende ronde dient te gebeuren bij het meldbureau.

Call room

De atleten moeten zich uiterlijk melden in de callroom:
  • looponderdelen: 10 minuten voor aanvang van de serie/finale
  • technische onderdelen (m.u.v. polshoog): 30 minuten voor aanvang van het onderdeel
  • polsstokhoogspringen: 45 minuten voor aanvang van het onderdeel


Wanneer een deelnemer bezig is met een onderdeel en zich op hetzelfde tijdstip moet melden in de callroom voor een volgend onderdeel, dient dit door de atleet zelf bij de melding van het eerste onderdeel in de callroom te worden aangegeven. Hij/zij dient wel op tijd bij het volgend onderdeel aanwezig te zijn.

De callroom bevindt zich naast het clubgebouw (zie bewegwijzering). Kledingstukken die voorzien zijn van niet toegestane reclame-uitingen mogen niet gedragen worden.

De organisatie wijst de deelnemers er op dat het alleen bij de technische onderdelen toegestaan is een tas, zonder reclame uitingen, mee te nemen naar het wedstrijdterrein. Andere tassen zijn niet toegestaan. Vanuit de callroom vertrekken de deelnemers gezamenlijk met de betreffende jury naar het wedstrijdterrein.

Let op!

Bij Nederlandse kampioenschappen is het dragen van het bij de Atletiekunie geregistreerde verenigingstenue (clubkleding) verplicht. Apparatuur, zoals een mobiele telefoon, mp3-speler, ipod, fototoestel e.d. mogen niet meegenomen worden naar het wedstrijdterrein.

Aanvangs- en vervolghoogten

Hoogspringen:
Vrouwen:          1.15-1.20-1.25-(+3)-1.28-1.31-1.34-1.37-(+2)1.39-1.41-1.43-enz.
Mannen 45:       1.35-1.40-1.45-1.50-(+4)-1.54-1.58-(+3)-1.61-1.64-1.67-1.70-(+2)-1.72-1.74-enz.
Mannen 55-65:  1.15-1.20-(+4) 1.24-1.28-1.32-(+3)-1.35-1.38-1.41-1.44-(+2)-1.46-1.48-1.50-enz.

Polshoogspringen:

Alle categorieën: 1.80-2.00-(+10)-2.10-2.20-2.30-2.40-(+5)-2.45-2.50-2.55-enz.

De organisatie wenst iedereen een succesvol kampioenschap toe!
 

Klik hier voor de regelgeving NK Masters

Oudejaarsevenement

22dec

Zoeken