Overlijdensbericht Dirk Bakkeren

 
  De familie Bakkeren heeft ons bericht dat Dirk op 13 september is overleden. Als lid van de atletiekvereniging en als deelnemer aan de tennisgroep laat hij goede herinneringen achter. Dirk heeft in het verleden veel voor de vereniging gedaan. De hele elektrische voorziening zowel in het clubhuis als de verlichting om de baan is mede door zijn toedoen tot stand gekomen.

Op maandag 19 september is er gelegenheid de familie vanaf 12 uur in de Regenboogkerk te condoleren. De dankdienst begint om 13 uur. Daarna is er een samenzijn in restaurant de Veldhoeve.

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen sterkte toe.


Het bestuur van AV Cialfo.
 DirkBakkeren
 

 

 

 

We hebben niet stilgezeten…..maart 2016

In het vervolg zal na iedere bestuursvergadering kort verslag gedaan worden van ontwikkelingen in de vereniging. Het bestuur wil daarmee iedereen op de hoogte houden en de kans geven te reageren. Dit als bijdrage aan de communicatie tussen bestuur, commissies of werkgroep en leden.

Het bestuur heeft de notulen van de Algemene ledenvergadering afgerond en die verschijnen nu op de website. Zoals gewoonlijk worden in de volgende ALV ter instemming voorgelegd.
De ALV heeft het meerjarenbeleidsplan goedgekeurd en zelfs hier en daar aanvullende suggesties gedaan. Ook dat is in het verslag van de ALV te lezen. Het is nu de taak van commissies, werkgroepen en bestuur de uitwerking van het beleid ter hand te nemen naast de vele lopende zaken zoals voorgesteld per commissie of werkgroep:

Lees meer: We hebben niet stilgezeten…..maart 2016

Breng nu uw stem uit op AV Cialfo

De Rabobank Noord Veluwe heeft het Clubkas Fonds opgericht. Leden van deze bank kunnen hun favoriete vereniging van een extraatje voorzien! Stem daarbij vanzelfsprekend op AV Cialfo !

Hoe en wanneer kan ik stemmen?

  • U kunt twee stemmen uitbrengen, die naar verwachting elk tussen de €5,- en €10,- waard zijn. Dit is afhankelijk van het totaal aantal uitgebrachte stemmen en of de vereniging al een sponsorcontract heeft met de bank.
  • U mag 2x stemmen op dezelfde vereniging of uw stemkeuze spreiden.
  • Breng nu uw stem uit.

Stem hier op uw favoriete vereniging.
Door hier te klikken gaat u automatisch naar de stemmodule waar u twee stemmen uit kunt brengen. Klikt u liever niet op een link ga dan naar .

Stem op AV Cialfo !

Algemene Ledenvergadering: belangrijke besluiten.

In vele opzichten passeerden in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 4 maart 2016 interessante onderwerpen de revue. Bij ontvangst in het clubhuis werden de leden bij de koffie verrast met een “petitfour 40 jaar Cialfo”. 2 maart 1976 was de geboortedag van Cialfo, vandaar. In de loop van het jaar zal aan deze verjaardag aandacht worden gegeven. O.a. op de “dag van de atletiek” op 7 mei en op de Cialfo clubdag 24 september.

De ALV heeft enkele belangrijke besluiten genomen. De contributie gaat voor het eerst sinds jaren enigszins verhoogd worden. Dat wil zeggen, iets meer dan de gebruikelijke index die de atletiekunie jaarlijks aangeeft. De verhoging wordt gedifferentieerd en o.a. gerelateerd aan categorieën. Binnenkort zal van de zijde van het Bestuur hierover bericht worden.

Een ander belangrijk en ook bijzonder besluit is de vaststelling van een nieuw meerjaren beleid. Het gaat dan om de periode 2016 – 2020. De nieuwe visie is tot stand gekomen op basis van de evaluatie van het voorgaande meerjarenplan, aangevuld met de resultaten van werkgroepen. Enkele maanden geleden hebben plm 30 leden van Cialfo (dwarsdoorsnede van de vereniging) samen met het bestuur”gebrainstormd” over de toekomst. Tal van nuttige gedachten en ideeën die daaruit naar voren kwamen zijn verwerkt in het beleid voor de nabije toekomst. De ALV heeft nog enkele items aangedragen. En vervolgens is het nieuwe meerjarenplan definitief vastgesteld. Voor de uitwerking en uitvoering daarvan wordt een beroep op de leden gedaan.

Traditiegetrouw werden in de ALV de prestatiebekers uitgereikt en stilgestaan bij enkele sportieve wapenfeiten. Ook werden enkele jubilarissen naar voren geroepen. Ditmaal zijn het Marteke en Jan Witsenboer die door de voorzitter op ontspannen wijze werden herinnerd aan hun 25-jarig lidmaatschap van onze club. De winnaars van de prestatiebekers worden in een apart overzicht op deze site gepubliceerd.
20160304 Prestatiebekers

Algemene Ledenvergadering 2016

Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op vrijdag 4 maart 2016 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe.
De vergadering begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is de kantine open.

Klik hier voor de agenda en het jaarverslag

Klik hier voor het beleidsplan dat op de ALV wordt besproken