Van het bestuur bij het 40–jarig bestaan.

Beste leden, we hebben samen een atletiekvereniging ontwikkeld die zich kenmerkt door een goede organisatie met zelfstandig werkende commissies en werkgroepen, met een prima accommodatie. Veel vrijwilligers dragen daartoe bij. Met onze jeugd- en seniorenatleten, masters, recreatieve lopers, trimmers, oriënteerders, Nordic Walkers, wandelaars, tennissers, wandelaars en survivalrunners voelen we ons thuis in onze eigen sportaccommodatie. We houden vele trainingen, organiseren atletiekwedstrijden en andere evenementen waarin sport en gezelligheid samen gaan. Het is ieders wens dat dat nog lang zo mag blijven.
 
Hoe onze atletiekvereniging ontstond, nu 40 jaar geleden, is te lezen in de bijdrage van Mar Kwakernaak, hierna afgedrukt.
 
Anno 2016 ziet de gemeente Epe sport steeds meer als middel om gezondheidswinst te behalen. We werken daarom nauw samen met de gemeentelijke sportcoaches en bevorderen met hen o.a. de jeugd- en ouderensport. Het ‘Sportcafé Epe’ en de website ‘heelepebeweegt.nl’ zijn platforms geworden voor overleg met gemeente en andere sportverenigingen. Ons terrein wordt gebruikt door scholen voor basis en voortgezet onderwijs en ook andere atletiekverenigingen hebben de weg naar ons gevonden. Niet voor niets heet ons beleidsplan ‘sporten mét iedereen’.
In dat beleidsplan dagen we onszelf uit. De komende jaren werken we vooral aan  het sportbeleid met aandacht voor bestaande en nieuwe activiteiten en de beoogde kwaliteit van ons sportaanbod. Het accommodatiebeleid is gericht op het optimale gebruik van onze uitstekende voorzieningen. Aan derden wordt steeds meer de mogelijkheid geboden – tegen vergoeding – gebruik te maken van onze faciliteiten. Het communicatiebeleid is gericht op het laten zien wat je doet en wie je bent voor wie’. De realisatie van ons beleid zal in belangrijke mate afhangen van de wijze waarop we zowel in als buiten de vereniging samen werken.
Als bestuur hebben we het vertrouwen dat dat met de inzet van velen zal blijven lukken.
 
De clubdagcommissie biedt ons zaterdag een programma dat naast het sporten de mogelijkheid biedt elkaar te feliciteren en op gezellige wijze terug en vooruit te blikken. Graag tot dan.
 
Namens het bestuur, John Steentjes, voorzitter.

40 JAAR CIALFO - Door Mar Kwakernaak

Voelde me geroepen na zo veel jaren in de pen te klimmen en even terug te blikken op de beginjaren.

Lees meer: Van het bestuur bij het 40–jarig bestaan.

Overlijdensbericht Dirk Bakkeren

 
  De familie Bakkeren heeft ons bericht dat Dirk op 13 september is overleden. Als lid van de atletiekvereniging en als deelnemer aan de tennisgroep laat hij goede herinneringen achter. Dirk heeft in het verleden veel voor de vereniging gedaan. De hele elektrische voorziening zowel in het clubhuis als de verlichting om de baan is mede door zijn toedoen tot stand gekomen.

Op maandag 19 september is er gelegenheid de familie vanaf 12 uur in de Regenboogkerk te condoleren. De dankdienst begint om 13 uur. Daarna is er een samenzijn in restaurant de Veldhoeve.

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen sterkte toe.


Het bestuur van AV Cialfo.
 DirkBakkeren
 

 

 

 

We hebben niet stilgezeten…..maart 2016

In het vervolg zal na iedere bestuursvergadering kort verslag gedaan worden van ontwikkelingen in de vereniging. Het bestuur wil daarmee iedereen op de hoogte houden en de kans geven te reageren. Dit als bijdrage aan de communicatie tussen bestuur, commissies of werkgroep en leden.

Het bestuur heeft de notulen van de Algemene ledenvergadering afgerond en die verschijnen nu op de website. Zoals gewoonlijk worden in de volgende ALV ter instemming voorgelegd.
De ALV heeft het meerjarenbeleidsplan goedgekeurd en zelfs hier en daar aanvullende suggesties gedaan. Ook dat is in het verslag van de ALV te lezen. Het is nu de taak van commissies, werkgroepen en bestuur de uitwerking van het beleid ter hand te nemen naast de vele lopende zaken zoals voorgesteld per commissie of werkgroep:

Lees meer: We hebben niet stilgezeten…..maart 2016

Breng nu uw stem uit op AV Cialfo

De Rabobank Noord Veluwe heeft het Clubkas Fonds opgericht. Leden van deze bank kunnen hun favoriete vereniging van een extraatje voorzien! Stem daarbij vanzelfsprekend op AV Cialfo !

Hoe en wanneer kan ik stemmen?

  • U kunt twee stemmen uitbrengen, die naar verwachting elk tussen de €5,- en €10,- waard zijn. Dit is afhankelijk van het totaal aantal uitgebrachte stemmen en of de vereniging al een sponsorcontract heeft met de bank.
  • U mag 2x stemmen op dezelfde vereniging of uw stemkeuze spreiden.
  • Breng nu uw stem uit.

Stem hier op uw favoriete vereniging.
Door hier te klikken gaat u automatisch naar de stemmodule waar u twee stemmen uit kunt brengen. Klikt u liever niet op een link ga dan naar .

Stem op AV Cialfo !

Algemene Ledenvergadering: belangrijke besluiten.

In vele opzichten passeerden in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 4 maart 2016 interessante onderwerpen de revue. Bij ontvangst in het clubhuis werden de leden bij de koffie verrast met een “petitfour 40 jaar Cialfo”. 2 maart 1976 was de geboortedag van Cialfo, vandaar. In de loop van het jaar zal aan deze verjaardag aandacht worden gegeven. O.a. op de “dag van de atletiek” op 7 mei en op de Cialfo clubdag 24 september.

De ALV heeft enkele belangrijke besluiten genomen. De contributie gaat voor het eerst sinds jaren enigszins verhoogd worden. Dat wil zeggen, iets meer dan de gebruikelijke index die de atletiekunie jaarlijks aangeeft. De verhoging wordt gedifferentieerd en o.a. gerelateerd aan categorieën. Binnenkort zal van de zijde van het Bestuur hierover bericht worden.

Een ander belangrijk en ook bijzonder besluit is de vaststelling van een nieuw meerjaren beleid. Het gaat dan om de periode 2016 – 2020. De nieuwe visie is tot stand gekomen op basis van de evaluatie van het voorgaande meerjarenplan, aangevuld met de resultaten van werkgroepen. Enkele maanden geleden hebben plm 30 leden van Cialfo (dwarsdoorsnede van de vereniging) samen met het bestuur”gebrainstormd” over de toekomst. Tal van nuttige gedachten en ideeën die daaruit naar voren kwamen zijn verwerkt in het beleid voor de nabije toekomst. De ALV heeft nog enkele items aangedragen. En vervolgens is het nieuwe meerjarenplan definitief vastgesteld. Voor de uitwerking en uitvoering daarvan wordt een beroep op de leden gedaan.

Traditiegetrouw werden in de ALV de prestatiebekers uitgereikt en stilgestaan bij enkele sportieve wapenfeiten. Ook werden enkele jubilarissen naar voren geroepen. Ditmaal zijn het Marteke en Jan Witsenboer die door de voorzitter op ontspannen wijze werden herinnerd aan hun 25-jarig lidmaatschap van onze club. De winnaars van de prestatiebekers worden in een apart overzicht op deze site gepubliceerd.
20160304 Prestatiebekers