Activiteiten door derden op de baan deze week gestart

M.i.v. deze week trainen sporters van AV Veluwe, AV 34 en de RSG (weer) op onze baan.
Om preciezer te zijn:
  • iedere woensdagavond om 19.00 uur komen er sporters van AV Veluwe ivm de renovatie van hun eigen baan,
  • (iedere) zaterdagmorgen komt een mastergroep van AV 34,
  • iedere week (ma t/m vr) leerlingen en hun docenten van de RSG.
  • Intussen is ook de survivalruntraining uitgebreid met een training op donderdag van 17.00 – 18.00 uur.
Dit (mede-)gebruik door derden past in onze meerjarendoelstellingen zoals vastgelegd in het beleidsplan 2016-2020.
Heb je vragen over dit medegebruik of merk je dat er nog aanvullende praktische afspraken nodig zijn, laat dan even aan ons weten.
Met goed overleg moet dit alles prettig kunnen verlopen.
 
Namens bestuur,
met groet,
John Steentjes (wnd secr).

Notulen ALV 24 februari 2017

1. Opening voorzitter
Om 19.35 opent de voorzitter de ALV2017 van AV Cialfo. Inmiddels de 41e ALV. Hij blikt terug op de
evenementen in 2016 en het 40-jarig jubileum dat hierin centraal stond. 2016 was ook het jaar
waarin de klussengroep de douches van een nieuwe installatie heeft voorzien. Het afgelopen jaar
hebben wij als vereniging een ledengroei gezien van maar liefst 19 leden.
De voorzitter stelt het bestuur kort voor: John Steentjes voorzitter, Jan Baack penningmeester,
Mariska Werler secretaris en Karen van den Berg algemeen lid. De laatste twee nemen vanavond
afscheid uit het bestuur. De voorzitter benadrukt dat wij veel vacatures hebben. Hij verzoekt de
aanwezigen om zich aan te melden bij de vrijwilligerscommissie of tips en namen aan hen door te
geven.

 

Zie voor vervolg: Concept Notulen ALV 2017

Stukken ALV 24 februari 2017

De stukken voor de ALV van 24 februari a.s. zijn beschikbaar. Klik hier om ze te downloaden.

PosterALV

We hebben niet stilgezeten …… december 2016

Rond de jaarwisseling kijken we met plezier terug naar de vele activiteiten die er het afgelopen jaar  in onze atletiekvereniging plaats vonden. Het is goed om dat gezamenlijk te doen en meteen vooruit te blikken naar het nieuwe jaar. Wij nodigen daarom alle leden van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie op dinsdagavond 3 januari om 20.00 uur in het clubhuis.

Kerstsfeer

Als je de kantine inloopt word je verrast door de vele lichtjes die nog eens spiegelen in de ruiten. Wat een feest van licht wordt dat zo. Dank vooral aan Janny Strunk die hier veel tijd en moeite in steekt.


20161218Kantine

Hoogtepunten

Hét hoogtepunt van 2016 was de clubdag, dit jaar in het teken van ons veertigjarig bestaan. Het werd een echt verjaardagsfeest met een aangepast sportprogramma waaraan vooral onze jeugdleden deelnamen. Veel trouwe leden waren erbij en ook de oudleden waren goed vertegenwoordigd. Velen bleven eten en ook hier werd weer zichtbaar dat Cialfo eigenlijk één grote familie is.
Er waren meer hoogtepunten: tijdens de open atletiekdag, begin mei, sportten onze leden samen met aanwezige belangstellenden. De voorjaarsloop en de najaarsloop kende een grotere deelname. De kidsrun bij de najaarsloop werd een succes.

Nieuwe activiteiten

Lees meer: We hebben niet stilgezeten …… december 2016

Vacatures

Vacatures bestuursleden
Ben je geïnteresseerd in het verenigingsbeleid van AV Cialfo en de uitvoering ervan, dan is er nu de kans je interesse te laten blijken.
We zoeken voor het nieuwe verenigingsjaar enkele bestuursleden, te weten: een secretaris en een tweede penningmeester, die in overleg met de huidige penningmeester deeltaken uitvoert.
Op dit moment is er al een vacature in het bestuur. We zoeken vooral naar iemand die vanuit het bestuur de verbinding verzorgt met
-    de vrijwilligerscommissie óf
-    de commissie interne en externe communicatie óf
-    de sport- en trainerscommissie.
De nog open plek in het bestuur kan ingevuld worden met aandachtsvelden aansluitend bij de interesse(s) van de betrokkene.
In onze vereniging maken commissies en werkgroepen zelf jaarplannen en geven zij aan wat die kosten. Het bestuur heeft als taak: het gezamenlijk beleid voorbereiden t.b.v. de algemene ledenvergadering, de uitvoering van het beleid te faciliteren, te coördineren en te toetsen aan het meerjarenbeleidsplan.  Belangrijk zijn ook de contacten met de externe relaties.
Maandelijks komen we een avond bij elkaar. Daarnaast worden zo nodig de bijeenkomsten van commissies en werkgroepen bijgewoond door het betreffende bestuurslid.

Vacature commissieleden sponsoring
Een belangrijke taak is het onderhouden van de contacten met bestaande sponsors. Daarnaast is het nodig nieuwe sponsors voor de zg. baanmeters, borden langs de baan en advertenties te werven. Ben je geïnteresseerd in het sponsorbeleid van AV Cialfo en de uitvoering ervan, dán is er nu de kans je interesse te laten blijken.
Naast het eigen commissieoverleg is er twee keer per jaar overleg met het bestuur.

Vacatures commissieleden interne en externe communicatie
Voor onze vereniging geldt vooral het laten zien wat je doet en wie je bent voor wie. De commissie coördineert en verzorgt de interne en externe PR.  In ons meerjarenbeleidsplan wordt daarbij vooral gedacht aan:
-    website verbeteren met direct zichtbare info over trainingen, lopen etc.,
-    informatieboekje actualiseren,
-    nieuwsbrieven voor de leden uitgeven,
-    actuele informatie verspreiden,
-    jaarlijkse uitgave van het clubblad.
Naast het regelmatig overleg in de commissie is er twee keer per jaar overleg met het bestuur.

Vacatures Assistent Looptrainer (wegatletiek)
Ben jij Assistent Looptrainer of wil jij Assistent Looptrainer worden? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Assistent looptrainers helpen bij de looptrainingen, vervangen zo nodig de trainer en kunnen zelfs doorgroeien naar het zelfstandig trainen van een (nieuwe) groep. Als assistent looptrainer neem je ook deel aan het overleg van onze trainers.
We starten dit najaar een cursus daarvoor. De cursus Assistent Looptrainer niveau 2 is een korte interne cursus van drie workshops van 2,5 uur met aanvullende opdrachten die in de trainerspraktijk kunnen worden uitgevoerd. Na afloop ontvang je een certificaat voor het volgen van de cursus ALT2.
In overleg met de trainers nemen we ook deel aan clinics om bepaalde vaardigheden te oefenen. De kosten voor de cursus worden door de vereniging betaald.

Informatie en aanmelding
Neem voor verdere info en aanmelding contact op met onze vrijwilligerscommissie: vrijwilligers@avcialfo.nl
Je kunt ook contact zoeken met onze voorzitter, John Steentjes, bereikbaar via mailadres voorzitter@avcialfo.nl of telefonisch 0612278922.